تماس با شرکت

Sanat Sayesh Trading Co. شرکت بازرگانی صنعت سایش
Address: No. 105.1. 1st Floor, Bastan Passage, Imam Khomeini Avenue تهران، خیابان امام خمینی، پاساژ باستان، طبقه اول، شماره 1/105 نشانی:
Phone: +98-21-673-7800 (4 Lines) 7800-673-21-98+ (4 خط) تلفن:
Fax: +98-21-673-7234 7234-673-21-98+ فاکس:
Email: پست الکترونیکی:
www.sanatsayesh.com